KIM JEST BROKER?

Broker ubezpieczeniowy nazwany jest czasem w praktyce „adwokatem ubezpieczeniowym”. Prowadzi swoją działalność w oparciu o ustawę z 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1154 z późn. zm.; zwanej dalej: u.pośr.ub.) oraz aktów wykonawczych do niej jako niezależny pośrednik ubezpieczeniowy.

Brokerem ubezpieczeniowym, w myśl art. 20 u.pośr.ub., jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru (aktualnie – Komisja Nadzoru Finansowego, a we wcześniejszych okresach: Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych; Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń; Minister Finansów) zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Stosownie do art. 37 ust. 3 u.pośr.ub., rejestr ten jest jawny i dostępny dla osób trzecich.

Zgodnie z powyższymi unormowaniami wykonuje zatem czynności związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia – faktyczne lub prawne – za wynagrodzeniem (art. 2 u.pośr.ub.), pochodzącym od ubezpieczyciela lub – jeżeli strony tak się umówią – wynagrodzeniem (tzw. fee), płaconym przez klienta (zleceniodawcę) za określony zakres czynności brokerskich.

Prowadząc swoje usługi działa na podstawie pełnomocnictwa / zlecenia udzielonego przez klienta, wykonuje je zatem – w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej.

Czynności, zwane „czynnościami brokerskimi”, stosownie do art. 4 pkt 2 u.pośr.ub. polegają na:

- zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia,

- wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia,

- uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie,

- organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

 

Należy dodać ponadto, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 u.pośr.ub. – broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez – osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie, oraz podmioty posiadające specjalistyczną wiedzę, którym broker zlecił wykonanie ww. czynności, z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym wyżej mowa, obejmuje szkody wyrządzone przez brokera ubezpieczeniowego w związku z działalnością wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Broker ubezpieczeniowy, stosownie do art. 23 ust. 1 u.pośr.ub., może wykonywać czynności brokerskie wyłącznie przez osoby fizyczne, które spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a)-e) u.pośr.ub. Osoby te są ujawniane w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych.

Ustawodawca, w szczególności w art. 24 ust. 1 u.pośr.ub., przewidział – gwarantując niezależność brokera ubezpieczeniowego – tzw. zakazy brokerskie, zgodnie z którymi broker ten nie może:

1) wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych,

2) pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń,

3) być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń,

4) posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Ograniczenie, o którym mowa w powyższym pkt 2, nie dotyczy:

- umowy ubezpieczenia, na podstawie której broker ubezpieczeniowy jest ubezpieczonym lub ubezpieczającym, ani umowy zawartej przez brokera ubezpieczeniowego z zakładem ubezpieczeń, dotyczących sposobu wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich,

- zlecania brokerom reasekuracyjnym zawierania umów reasekuracji, w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych,

zlecania brokerom reasekuracyjnym zawierania umów retrocesji, w zakresie cedowania ryzyka z umów reasekuracji.

Do najważniejszych ustawowych obowiązków brokera ubezpieczeniowego należy, w świetle art. 26 ust. 1 u.pośr.ub.:

- przed zawarciem umowy ubezpieczenia – udzielenie na piśmie porady, w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemne wyjaśnienie podstaw, na których opiera się rekomendacja;

- zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą.