• KIM JEST BROKER?

 • Broker ubezpieczeniowy nazwany jest czasem w praktyce „adwokatem ubezpieczeniowym”. Prowadzi swoją działalność w oparciu o ustawę z 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1154 z późn. zm.; zwanej dalej: u.pośr.ub.) oraz aktów wykonawczych do niej jako niezależny pośrednik ubezpieczeniowy.

  Brokerem ubezpieczeniowym, w myśl art. 20 u.pośr.ub., jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru (aktualnie – Komisja Nadzoru Finansowego, a we wcześniejszych okresach: Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych; Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń; Minister Finansów) zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

  Stosownie do art. 37 ust. 3 u.pośr.ub., rejestr ten jest jawny i dostępny dla osób trzecich.

  Zgodnie z powyższymi unormowaniami wykonuje zatem czynności związane z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia – faktyczne lub prawne – za wynagrodzeniem (art. 2 u.pośr.ub.), pochodzącym od ubezpieczyciela lub – jeżeli strony tak się umówią – wynagrodzeniem (tzw. fee), płaconym przez klienta (zleceniodawcę) za określony zakres czynności brokerskich.

  Prowadząc swoje usługi działa na podstawie pełnomocnictwa / zlecenia udzielonego przez klienta, wykonuje je zatem – w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej.

  Czynności, zwane „czynnościami brokerskimi”, stosownie do art. 4 pkt 2 u.pośr.ub. polegają na:

  - zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia,

  - wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia,

  - uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie,

  - organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

   

  Należy dodać ponadto, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 u.pośr.ub. – broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez – osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie, oraz podmioty posiadające specjalistyczną wiedzę, którym broker zlecił wykonanie ww. czynności, z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów.

  Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym wyżej mowa, obejmuje szkody wyrządzone przez brokera ubezpieczeniowego w związku z działalnością wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Broker ubezpieczeniowy, stosownie do art. 23 ust. 1 u.pośr.ub., może wykonywać czynności brokerskie wyłącznie przez osoby fizyczne, które spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a)-e) u.pośr.ub. Osoby te są ujawniane w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych.

  Ustawodawca, w szczególności w art. 24 ust. 1 u.pośr.ub., przewidział – gwarantując niezależność brokera ubezpieczeniowego – tzw. zakazy brokerskie, zgodnie z którymi broker ten nie może:

  1) wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych,

  2) pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń,

  3) być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń,

  4) posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

  Ograniczenie, o którym mowa w powyższym pkt 2, nie dotyczy:

  - umowy ubezpieczenia, na podstawie której broker ubezpieczeniowy jest ubezpieczonym lub ubezpieczającym, ani umowy zawartej przez brokera ubezpieczeniowego z zakładem ubezpieczeń, dotyczących sposobu wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich,

  - zlecania brokerom reasekuracyjnym zawierania umów reasekuracji, w zakresie cedowania ryzyka z umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych,

  zlecania brokerom reasekuracyjnym zawierania umów retrocesji, w zakresie cedowania ryzyka z umów reasekuracji.

  Do najważniejszych ustawowych obowiązków brokera ubezpieczeniowego należy, w świetle art. 26 ust. 1 u.pośr.ub.:

  - przed zawarciem umowy ubezpieczenia – udzielenie na piśmie porady, w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemne wyjaśnienie podstaw, na których opiera się rekomendacja;

  - zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą.

   

 • Czy zasady bezpieczeństwa są przestrzegane?

 • Pewnego dnia przechodząc przez osiedle w kierunku naszego biura, zauważyłem takie zdarzenie.

  bezpieczne_prace_dzwigiem

  Pytanie czy są przestrzegane zasady bezpieczeństwa jest śmieszne, oczywiście, że nie są przestrzegane.

  Nasuwa się jednak inne pytanie, czy Zarząd firmy, Risk manager (o ile jest w firmie) bądź Broker reprezentujący przedsiębiorstwo mają świadomość w jaki sposób są wykonywane usługi? Gdzie naprawdę kryje się ryzyko w działalności przedsiębiorstwa?

  Skorzystaj z naszych usług, jeśli jesteś zainteresowany odpowiedzią.

 • Z jakimi zagrożeniami spotkam się prowadząc firmę?

 • W ostatnich latach obserwując programy informacyjne w tv, intrenecie czy też czytając gazety, możemy zaobserwować bardzo dużą ilość informacji o różnego rodzaju katastrofach.

  Czy to kreacja mediów, czy rzeczywistość?

  Na jednym ze szkoleń zapoznaliśmy się z ciekawym wykresem, który możecie zobaczyć poniżej.

  wykres

  Na osi x podane są lata, a na osi y ilości zdarzeń. Nawet pobieżna analiza wskazuje na duży wzrost naturalnych zagrożeń. Media jak w zwierciadle powiększają obraz, ale sam obraz jest prawdziwy. Tylko na przestrzeni 30 lat mamy ponad dwukrotny wzrost ilości huraganów, ponad trzykrotny wzrost powodzi oraz również trzykrotny wzrost suszy. O innych drobniejszych zagrożeniach nie wspominając (gradobicie, podtopienia, gwałtowne opady śniegu itp.)

  W głowie przedsiębiorcy w takiej sytuacji rodzą się pytania:

  W jaki sposób powinienem te dane uwzględniać we własnym ubezpieczeniu?

  Czy w ogóle mam na takie informacje zwracać uwagę?

  Czy moje ubezpieczenie jest odpowiednie do zagrożeń?

  Na koniec zawsze pojawi się również pytanie, ile to musi mnie kosztować?

  Czy koszty nie są zbyt wysokie?

  Na wszystkie te pytania może odpowiedzieć broker ubezpieczeniowy. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Pomożemy znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa problemy.